Saturday, February 11, 2012

RPH KSSR THN 2 aspek tatabahasa


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2
Tarikh                                              :
Masa                                               : 0720-0820 (60 minit)
Tahun                                               : Tahun2
Tema                                                : KesihatandanKebersihan
TajukPelajaran                                :AedesBerbahaya
BilanganMurid                                :25 orang

Standard Kandungan:                              :
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks..
Standard Pembelajaran:                          :
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanyadenganbetulmengikutkonteks.

Objektif                            :
Pada akhir pelajaran murid dapat:

Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul berpandukan tayangan video dan gambar.
                        :
Pengisian Kurikulum                    :
i)   Ilmu                                   : Pendidikan Sivik dan Kesihatan.
ii)  Nilai Murni                         : Bertanggungjawab, kerjasama, kerajinandankasihsayang.

Pengetahuan sedia ada:
Murid-murid tahu tentang nyamuk.
Pengisian Kurikulum :      Ilmu        -       Pendidikan Sivik dan Kesihatan
Nilai         -      Bertanggungjawab, kerjasama, Kerajinan dan
                         kegigihan.
      ENT:         -       kemahiran berfikir
-      kontekstual
-        intrapersonal dan interpersonal
                                           EMK        -      elemen keusahawanan.
Sistem Bahasa:                                          :
Tatabahasa : Kata Tanya
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran:        Gambar, LCD, lembaran kerja            :
i)   G
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Soalan
1. Apakah yang
    cikgu bawa?
2. Apakah
    yang ada di
    dalam
     bungkusan ini?
Set Induksi (5 minit)

1. Guru membawa satu
    bungkusan dan bersoal jawab
    dengan murid berkaitan
     bungkusan tersebut.


KB: Menjana idea

TKP: Interpersonal

1. Siapa untuk orang
2. Apa untuk benda
3. Bila untuk masa
4. Di mana untuk tempat

Langkah 1:(10 minit)

Guru menerangkan tentang kata tanya dan  memberikan contoh penggunaannya kepada murid-murid.
Pendekatan deduktif
Tayangan klip video mengenai “Hapuskan Aedes, Cegah Denggi”.

-      Contoh kata tanya:

Apakah serangga yang telah anda lihat tadi?

Siapakah yang sakit?

Dimanakah nyamuk aedes membiak?
Langkah 2:(10 minit)

1..Guru menyediakan satu
    tayangan klip video bertajuk
    “Hapuskan Aedes, Cegah
     Denggi” menggunakan LCD
     projektor di hadapan kelas.

2.Guru meminta semua murid
    menonton klip video

3. Murid-murid diminta berbincang
    dalam kumpulan kecil untuk
    membentuk empat jenis kata
    tanya berdasarkan apa yang
    mereka lihat dalam klip video 
    yang ditayangkan.

4. Wakil kumpulan akan menyebut
     kata tanya yang telah
     dibincangkan..

5. Kumpulan akan diberi
    penghargaan apabila kata
    tanya yang dinyatakan itu betul.


KB:Membuat inferens dan menghubungkaitkan.

BSM: Laptop dan LCD.

TKP: Intrapersonal dan interpersonal.

Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kesihatan.

Nilai Murni: Bertanggungjawab, kerjasama, kerajinandankegigihan.

.
-   Petikan  “Aedes Berbahaya”.
-   Kosa kata:
·         Penyakit
·         Kotor
·         Berbahaya
·         Hospital
·         Demam
Barang/bahan:

-Alat penyembur racun serangga

-Alat semburan

-Ubat jentik-jentik

-Kelambu

-Pembersih longkang
Langkah 3:(10 minit)

1. Guru mempamerkan petikan 
     kepada murid-murid
      menggunakan slaid LCD.
2. Guru mengedar petikan
    tersebut dan meminta murid
    membaca senyap.   

3. Beberapa orang murid diminta
   menyebut  kata tanya yang betul
    berdasarkan perkataan yang
    digarisi itu.

4. Guru menekankan elemen
    keusahawanan berkaitan
     barang yang sesuai untuk
     dijual kepada masyarakat
     awam untuk mencegah
     pembiakan nyamuk aedes.KB: Mengimbas
kembali dan
menghubungkaitkan.

BSM: Laptop, LCD, petikan

SistemBahasa: kata tanya

TKP: Verbal-Linguistik, Intrapersonal dan
Interpersonal.

Ilmu: Pendidikan Siviki dan Kesihatan.

Nilai Murni:Bertanggungjawab, kerjasama, kerajinan
Kata tanya

Langkah 4 (10 minit):

Pentaksiran

Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai.
KB: Menjana idea.

BSM: Laptop, LCD dan petikan .
Lembaran kerja

Ilmu: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Nilai Murni:Bertanggungjawab, kerjasama, kerajinan dan kegigihan.

Ayat tanya
Mengisi tempat kosong dengan kata tanya
.
Langkah 5 (10 minit)

Pengayaan
Membina ayat tanya yang mudah berdasarkan jenis ayat tanya yang telah dipelajari hari ini.

Pemulihan
Mengisi .tempat kosong dengan jawapan yang betul dengan bimbingan guru.

KB: Menjana idea.

BSM: Lembaran kerja.

Sistem Bahasa:
kata tanya.

.1. Penutup Kognitif


2. Penutup sosial
Penutup (5 minit)

1. Menerapkan pentingnya
    kebersihan persekitaran rumah
    kediaman.

2. Murid diminta menyatakan kata 
    tanya yang menunjukkan      
    pentingnya kebersihan dan
    kesihatan bagi mencegah 
     pembiakan nyamuk Aedes..

1. Nyanyian lagu “Nyamuk” oleh 
     murid

Nilai Murni:
Bertanggungjawab, kerjasama, kerajinandankasihsayang.


No comments:

Post a Comment