Tuesday, February 14, 2012

Contoh RPH Tapak Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH

Tarikh               : 24/2/2010
Masa                : 9.00-10.00 pagi
Kelas                : 4 Brilliant.
Bilangan murid : 20 orang.
Umur                : 10 tahun.
Mata pelajaran   : Bahasa Melayu.
Tema                : Makanan untuk kesihatan.
Tajuk                : Buahan-buahan tempatan dan buah-buahan import.
Hasil pembelajaran        :
·         Fokus utama
1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.
      Aras 1 (iii). Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan
·         Fokus sampingan.
8.1        Membina dan menlis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.
5.1        Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara 
      yang dibaca.
Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran diharapkan murid akan dapat
                                                      I.        Menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.
                                                     II.        Membaca perkataan, frasa dan ayat  dengan sebutan dan intonasi yang betul.
                                                    III.        Menulis perkataan dan ayat berdasarkan topik.

Sistem bahasa :                       
       I.        Tatabahasa – ayat majmuk.
      II.        Sebutan dan intonasi- penggunaan ayat biasa dan ayat aktif.
     III.        Kosa kata – buah-buahan, import, tempatan.

Pengisian kurikulum :
      I.        Ilmu – sains
     II.        Nilai- kebersihan fizikal dan mental
    III.        Kemahiran bernilai tambah -:
a)     Kemahiran berfikir – menjana idea.
b)    Pembelajaran kontekstual- buah-buahan yang biasa dimakan.
c)     Kecerdasan pelbagai- berkongsi pendapat.

Bahan bantu mengajar :
      I.        LCD.
     II.        Komputer riba.
    III.        Slide.
Pengetahuan sedia ada :
      I.        Murid telah didedahkan dengan ayat biasa dan ayat aktif..
     II.        Semua murid mempunyai pengetahuan tentang buah-buahan harian yang dimakan.

Langkah
/masa
Isi pelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Catatan
Induksi set
(8 Minit)

-Meneka buah-buahan berdasarkan ayat.
Guru menjalankan aktiviti teka siapa saya tentang buah-buahan.

Guru menyuruh murid meneka buah-buahan yang terdapat dalam ayat.
Teknik :
Permainan bahasa


Langkah 1
(15 mint)

-Buah-buahan tempatan dan import.

-Guru menyuruh murid memahami gambar.
-Guru menyuruh murid menceritakan tentang gambar A dan gambar B.
-Guru menerangkan tentang gambar kepada murid.
F.U 1.5 (i)
BBM
Gambar buah-buahan.

Nilai murni
Kebijaksanaan.

BBM
Slide tentang gambar.
Langkah 2
(15 minit)

-Membina ayat berdasarkan perkataan yang terdapat pada slide.
-Guru menyuruh murid melihat gambar beserta perkataan yang terdapat dalam slide.
-Guru menyuruh murid membina ayat berdasarkan perkataan yang terdapat dalam slide.
-Guru menyuruh beberapa murid membaca ayat yang telah dibina.
F.S 8.1 (i)
Teknik :
Sumbang saran

BBM:
Slide.

Langkah 3
(15 minit)

-Membaca kuat secara beramai-ramai.
-Guru membacakan teks mengenai durian.
-Guru menyuruh murid mengikut guru membacakan teks.
-Guru berbincang dengan murid tentamg petikan tersebut.
-Guru menyuruh murid mencari kata kerja dalam petikan tersebut.
F.S.5.1(i)
Teknik
Pandang dan sebut.

BBM
Teks petikan.
Penutup
(7 minit)

-Kognitif:
Rumusan isi pelajaran

-Sosial :
Rumusan nilai murni
         
-Guru merumuskan tentang pelajaran hari secara sumbang saran dengan murid.
-Guru memberi latihan pengukuhan tentang tajuk pada hari ini.
Teknik:
-Soal jawab
Sumbang saran.
Nilai :
kebijaksanan

No comments:

Post a Comment